Girard College

Philadelphia
Pennsylvania
United States